ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้

ฐานข้อมูลต่อไปนี้ ผู้จัดทำฯได้รวบรวมพันธุ์ไม้พื้นๆที่คนปักษ์ใต้ชายแดนใช้เป็น
ผักและเป็นยานำมาเสนอไว้  เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความรู้
ของคนรุ่นทวดรุ่นพ่อเฒ่า ไปยังคนรุ่นลูกหลาน และคนรุ่นหลัง ที่สนใจศึกษาค้น
คว้า จะได้ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้พัฒนายิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่น
ต่อไป
 

พันธุ์ไม้ทั้งหมด   ที่นำเสนอนี้คือพันธุ์ที่มีอยู่  และหาได้  ในแถบชนบทปักษ์ใต้
สำหรับ
ชื่อวิทยาศาสตร์ที่นำมาลงไว้  ผู้จัดทำฯได้ขวนขวายค้นหามาเท่าที่พอหา
ได้ คงมีพันธุ์ไม้บางอย่างหาไม่ได้   เพราะไม่ทราบว่าในท้องถิ่นอื่นจะมีพันธุ์ไม้
เช่นนี้หรือไม่ และถ้ามี พันธุ์ไม้นี้จะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร     ตัวอย่างต่อไปนี้ คือ
พันธุ์ไม้ในท้องถิ่นสงขลา ที่
คนสงขลาเอง( รวมทั้งคนชนบทแต่อายุน้อยกว่า 50
 ปี )ก็ยังไม่รู้จัก 

Advertisements